ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΝΗΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

EDUCATIONAL and LOCAL IMPROVEMENT SOCIETY OF ZONI, ARCADIA

Ο Σύλλογος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ» έχει έδρα τη ΖΩΝΗ του Δήμου Γόρτυνος και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ιδρύθηκε στις 29 Δεκεμβρίου του 2003 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 9 Μαϊου του 2004.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

Η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του Δημοτικού Διαμερίσματος Ζώνης.

Η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς τη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα από την καταγραφή και υπεύθυνη μελέτη των τοπικών προβλημάτων.

18_syllogika_1

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 22:

1.- Παπαδημητρίου Παναγιώτης του Δημητρίου

2.- Λάγιου Χριστίνα του Αποστόλου

3.- Χαρίτος Παναγιώτης του Παναγιώτη

4.- Σκόκου Αντωνία του Σταύρου

5.- Παπαδόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου

6.- Παπαδόπουλος Χρίστος του Αθανασίου

7.- Χαρίτου Ανδριανή του Νικολάου

8.- Χαρίτος Δημήτριος του Παναγιώτη

9.- Κράνη Βάσω του Γεωργίου

10.- Αργυροπούλου Μαρία του Εμμανουήλ

11.- Αργυρόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη

12.- Ανδριώτης Σπυρίδων του Γεωργίου

13.- Κάλεσιου Μαρία του Νικολάου

14.- Αργυροπούλου Κανέλλα του Ιωάννη

15.- Τόμπρος Δημήτριος του Αθανασίου

16.- Αργυρόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου

17.- Τόμπρος Γεώργιος του Αθανασίου

18.- Ζούζουλας Ιωάννης του Δημητρίου

19.- Ζούζουλα Θεοδώρα του Αθανασίου

20.- Αναστόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη

21.- Χαρίτου Κάντω του Παναγιώτη

22.- Μπαϊλού – Λαμπροπούλου Χριστίνα του Κωνσταντίνου

Δημήτριος Τόμπρος, Αθανάσιος Αναστόπουλος & Γεώργιος Τόμπρος

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του εδρεύοντος στην Ζώνη Αρκαδίας Σωματείου με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

  Άρθρο  1

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», με τον τίτλο «Μ.Ε.Ζ.», με έδρα τη Ζώνη Αρκαδίας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο  2

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

Η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του δημοτικού διαμερίσματος Ζώνης.

Η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς τη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα από την καταγραφή και υπεύθυνη μελέτη των τοπικών προβλημάτων. 

Άρθρο  3

Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών ο Σύλλογος:

1. Θα δημιουργήσει δανειστική Βιβλιοθήκη για την πνευματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των μελών και φίλων του Συλλόγου.

2. Θα δημιουργήσει χώρο «στεκιού» για τους νέους της Ζώνης όπου θα διαμορφωθούν ειδικοί χώροι για μουσική, μελέτη, σκάκι και άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

3. Θα οργανώσει τοπικές εορτές και πανηγύρεις, εκδρομές και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και σε πολιτιστικά και επιστημονικά κέντρα.

4. Θα συμμετέχει σε κάθε κίνηση και προσπάθεια για την προστασία της ορεινής φύσης και του περιβάλλοντος γενικότερα.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

        ΜΕΛΗ

          ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο  4

Μέλος μπορεί να γίνει καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχει οποιαδήποτε σχέση, είτε λόγω καταγωγής από τη Ζώνη Αρκαδίας, είτε λόγω κατοικίας ή διαμονής, είτε τέλος λόγω ιδιαίτερης αγάπης προς το χωριό και την προσπάθεια του Συλλόγου.

Για την εγγραφή απαιτείται κατάθεση αίτησης του ενδιαφερόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο, και έγκρισή της από αυτό.

Τα μέλη του Συλλόγου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου και να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.

Επίτιμα μέλη  ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και στους σκοπούς του, τα οποία όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Μέλη μπορούν να είναι και αλλοδαποί.

  Άρθρο 5

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Σύλλογο με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ. Σ., έχοντας εξοφλήσει τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές ή άλλες έκτακτες εισφορές μέχρι την ημέρα της διαγραφής και δεν έχει δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

Άρθρο  6

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει από το Μητρώο των μελών:

1) Όσους αποχώρησαν σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 5 ή απεβίωσαν.

2) Τα μέλη, που την διαγραφή τους αποφάσισαν το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

3) Τα μέλη, που καθυστερούν αδικαιολόγητα τις συνδρομές τους για ένα (1) χρόνο.

4) Τα μέλη, που τη διαγραφή τους προβλέπει κάθε φορά η ισχύουσα νομοθεσία.

 Άρθρο  7

Τα μέλη που διαγράφονται για καθυστέρηση συνδρομών, επανεγγράφονται, αφού καταβάλουν  τις οφειλόμενες συνδρομές. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αλλιώς ορίζει ο νόμος, η επανεγγραφή μέλους που έχει διαγραφεί είναι δυνατή, μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 8

Οικονομικοί πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών προσδιορίζονται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ ετησίως.

β) Η ετήσια συνδρομή των μελών προσδιορίζεται στο ποσόν των είκοσι (20) ευρώ, ή άλλο ποσό κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Έκτακτες εισφορές των μελών και κάθε είδους δωρεές.

δ) Εισπράξεις από έντυπα του Συλλόγου, εκδόσεις, διαλέξεις, εορτές, λειτουργία λέσχης, λαχειοφόρους αγορές και σχετικές με τους σκοπούς εκδηλώσεις.

ε) Τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου, κληροδοσίες, κληρονομιές, χορηγίες από τρίτους κ.λπ.

στ) Κρατική επιχορήγηση και κάθε άλλη από οπουδήποτε οικονομική βοήθεια.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 Άρθρο 9

Ο Σύλλογος εκπροσωπείται στις σχέσεις του με τις δικαστικές και άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και προς κάθε τρίτο, από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε

 ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Άρθρο  10

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο τον Αύγουστο μήνα, έκτακτα δε, όταν κριθεί αυτό σκόπιμο, ή όταν ζητηθεί από το 1/5 των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο με αίτηση που καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν.

 Άρθρο  11

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί με δημόσια ανακοίνωση τα μέλη για τη Γενική Συνέλευση δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη σύγκλησή της. Στην ανακοίνωση της πρόσκληση αναφέρεται, εάν πρόκειται για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, εάν είναι η πρώτη ή δεύτερη, ορίζεται δε ο τόπος και ο χρόνος αυτής και τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητήσει θέμα, το οποίο δεν θα περιλαμβάνεται στην παραπάνω πρόσκληση.

Η εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων για να δίνει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχει οπωσδήποτε γίνει πριν από την έναρξή της.

 Άρθρο  12

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται το λιγότερο τα μισά μέλη του Σωματείου, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, δηλαδή την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

  Άρθρο 13

Της Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτής, που εκλέγεται από τη Συνέλευση των μελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Σε προσωπικά θέματα, σε θέματα που αφορούν εκλογές, σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, στην έγκριση λογοδοσιών και τα διάφορα προσωπικά θέματα των μελών, η σχετική απόφαση θα βγαίνει έπειτα από μυστική ψηφοφορία.

Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών ταμειακώς εντάξει και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, ενώ για τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών.

   Άρθρο  14

Σε κάθε τακτική Γενική Συνέλευση γνωστοποιούνται στα μέλη: α) η Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, β) ο Οικονομικός Απολογισμός και η διαχείριση του Ταμείου, γ) ο Προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου και δ) η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εγκρίνουν τις παραπάνω εκθέσεις καθώς και τον οικονομικό απολογισμό και προγραμματισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισης καθώς και ειδικό απολογισμό της όλης διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο προϋπολογισμός του Σωματείου καταρτίζεται μέχρι την 30ήν Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Από την Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγονται: το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Άρθρο 15

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, ήτοι από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, Ταμία και ένα Σύμβουλο.
  2. Τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο γράφονται σε λευκό χαρτί με αλφαβητική σειρά, ο δε ψηφοφόρος βάζει απέναντί τους σταυρό προτίμησης. Οι δε σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι ίσοι προς το σύνολο των Συμβούλων που θα εκλεγούν, δηλαδή πέντε (5). Εάν είναι περισσότεροι, τότε το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Επιτυχόντες θεωρούνται οι πέντε πρώτοι σε σειρά ψήφων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κατά τα ανωτέρω συνεδριάζει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή του και καθορίζει με μυστική ψηφοφορία των μελών του την αρμοδιότητα του καθενός.
  3. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται αμέσως μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται σχετικός εκλογικός κατάλογος με τους εγγεγραμμένους με δικαίωμα ψήφου. Τον κατάλογο αυτό συντάσσει ο Γραμματέας με τη συνεργασία του Ταμία.
  4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και κάθε μέλος του μπορεί να επανεκλεγεί χωρίς κανέναν περιορισμό. Μαζί με το διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη αυτού που είναι οι αμέσως επόμενοι σε σειρά επιτυχίας από τον πέμπτο.

 Άρθρο  16

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύλλογο και παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έπειτα από ψηφοφορία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τρία (3) από τα πέντε μέλη του. Με εξαίρεση τα προσωπικά θέματα καθώς και εκείνα για τα οποία ο νόμος και το Καταστατικό απαιτούν μυστική ψηφοφορία, οι υπόλοιπες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έπειτα από φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι δημόσιες τηρούνται πάντοτε πρακτικά για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Τα πρακτικά αυτά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται επίσης και οι γνώμες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διαφωνούν, μετά από αίτησή τους. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Σωματείο μας διατηρεί τα εξής βιβλία:

Α) Μητρώου Μελών

Β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Γ) Πρακτικό συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Δ)Εσόδων – Εξόδων

  Άρθρο  17

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτού, ή όταν ζητήσουν τη σύγκλισή του τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται στον Πρόεδρο και στην οποία θα αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα για τα οποία πρέπει να αποφασίσει έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα σε έξι (6), μπορεί μετά από απόφαση του οργάνου αυτού να χάσουν το αξίωμά τους. Η απόφαση για την έκπτωση από το σχετικό αξίωμα λαμβάνεται έπειτα από συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκε και απολογήθηκε προηγουμένως το μέλος που απουσίαζε συνέχεια. Η πρόσκλησή του γίνεται με συστημένη επιστολή που του αποστέλλεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη προσέλευσή του δεν αποτελεί εμπόδιο στη λήψη αποφάσεως, εφόσον προηγήθηκε νόμιμη πρόσκλησή του.

  Άρθρο 18

Το κενό το οποίο παρουσιάζεται στη διάρκεια της θητείας Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται με απόφαση του οργάνου αυτού, από το εκλεγέν αναπληρωματικό μέλος.

Το αναπληρωματικό μέλος που γίνεται τακτικό, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να καταλάβει άλλη θέση από την υπάρχουσα κενή, με ταυτόχρονη αναδιάρθρωση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Άρθρο  19

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα σαν εξουσιοδοτημένος πληρεξούσιος των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επίσης υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις και την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

 Άρθρο  20

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

  Άρθρο  21

Ο Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία του Συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προσυπογράφει αυτά μαζί με τον Πρόεδρο, φροντίζει για τη σύνταξη των αλφαβητικών καταλόγων των μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα για τη διενέργεια των εκλογών και φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου.

  Άρθρο  22

Ο Ταμίας φροντίζει για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Εκδίδει τις απαραίτητες αποδείξεις και κρατά τα βιβλία της περιουσίας του Συλλόγου. Τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Ταμία. Ο Ταμίας κρατάει λογαριασμό στην Τράπεζα στον οποίο καταθέτει κάθε ταμειακό υπόλοιπο που ξεπερνάει το ποσό των 300 ευρώ.

 Άρθρο 23

Ο Σύμβουλος μετέχει στη διοίκηση του Συλλόγου και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις οποίες εκθέτει τις απόψεις – προτάσεις του για τα διάφορα θέματα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να του ανατεθούν ειδικά καθήκοντα και εντολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο  24

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα, που έγιναν και τις πηγές τους είναι έργο τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής και δύο αναπληρωματικών μελών, που εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τη Διοίκηση του Συλλόγου. Ο ισολογισμός και απολογισμός του έτους υποβάλλεται υποχρεωτικά για τη έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 Άρθρο  25

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει και να διορίζει επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλη του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του Καταστατικού του Συλλόγου, όπως π.χ. α) για τη βοήθεια του έργου της Διοίκησης, β) για την διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων και εκδρομών και γ) για την έκδοση εντύπων και εφημερίδων ή περιοδικών.

Οι Επιτροπές αυτές τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα ως Πρόεδρος αυτών θα διορίζεται πάντοτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Θ

ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 Άρθρο 26

Το έμβλημα του Συλλόγου αποτελείται από τον τίτλο Μ.Ε.Ζ. του Συλλόγου, το έτος ίδρυσής του, με φόντο σε μικρογραφία την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Ζώνης.

             ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

        ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

  Άρθρο 27

Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, καθώς και η διάλυση του Συλλόγου θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών αυτού με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων τακτικών μελών, τα οποία θα πρέπει να εκπροσωπούν το ½ των μελών του Συλλόγου, τουλάχιστον.

  Άρθρο  28

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του θα περιέρχεται και θα διανέμεται αποκλειστικά και μόνο στους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Ζώνης του Δήμου Γόρτυνος.

 Άρθρο 29

Το παραπάνω Καταστατικό, που αποτελείται από 29 άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του Συλλόγου στη δημόσια συγκέντρωση της 29-12-2003 και θα ισχύσει μετά την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

 

                          Τρίπολη, 29 Δεκεμβρίου 2003

 

                   ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Σ1Β2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements